Hantering av personuppgifter

Bokinfo HB (”Bokinfo”) förmedlar artikelinformation och order, samlar in försäljningsstatistik och utvecklar standarder för bokmetadata. Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Bokinfo samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bokinfo är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress

Bokinfo HB
Box 16417
103 27 Stockholm
E-post:  info@bokinfo.se

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information såsom kontaktperson och kontaktuppgifter i samband med att du eller det företag du representerar tecknar avtal med oss. Insamlandet av uppgifter kan även ske under avtalets giltighet t ex i samband med ni ändrar adress.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Bokinfo samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund. Personuppgifter består av kontaktperson, kontaktuppgifter och om du bedriver enskild firma även personnummer. 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Uppgifterna används i första hand för att fullfölja avtalet med dig som kund.  Representerar du ett förlag eller en distributör delar vi också dina kontaktuppgifter med bokåterförsäljare. Detta för att återförsäljarna ska kunna kontakta er för att kunna lägga order och följa upp beställningar. Era personuppgifter kan också användas för att skicka e-post med relevant information om vår verksamhet.

 

Syfte och typ av uppgifter Laglig grund för behandling

Syfte: Hantering av kundregister för anslutna förlag och bokhandlare. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera anslutningsavtal.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer (i vissa fall), e-post, telefonnummer, användarnamn.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot det företag eller organisation som du företräder

Syfte: Utskick av nyhetsbrev och information om våra tjänster, t ex driftsinformation.

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Behandlingen är grundad på fullföljande av våra åtagande enligt avtal och berättigat vårt berättigade intresse av att kunna informera er om vår verksamhet.

Syfte: Bokinfos skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, uppgifter kring betalning av avgifter.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Bokinfos rättsliga skyldighet inte fullgöras.

 

Dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall då data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

 

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.